Curs de Llicència 2023-2024

Àrea Codi Assignatura ECTS Professor/a
AF 5104B Família i comportament humà 4.0 Llic. Concepció Palacín
AF 4169B La protecció del menor a l’Església:
Línies pastorals i legislació
4.0 Llic. Albert Fortuny
AC 5321B Grec Bíblic II 4.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren
AS 4171B El procés de transmissió literària de les Sagrades Escriptures 4.0 Dr. Joan Ramon Marín
AF 4172B Museologia cristiana i patrimoni

(semipresencial)

4.0 Dr. Andreu Muñoz i Dra. Chiara Cecalupo
AC 4179B Concilis i moviments herètics a l’antiga Església 4.0 Dr. Albert Viciano
AS 5221B Lectura de l’evangeli segons Joan 2.0 Dr. Joan Ferrer
AS 4182B

Els llibres de la història d’Israel

2.0 Dr. Joaquim Malé
AS 5227B La geografia de la Terra Santa
(Aquesta assignatura es realitza participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent)
2.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

Horaris curs de Llicència 2023-2024.

NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient.