Llicenciatura en Ciències Religioses

Els estudis de segon cicle condueixen a l’obtenció del títol de Licenciatus in Scientiis Religioses, Llicenciat en Ciències Religioses-Especialitat en Cristianisme Antic.
Té una durada mínima de dos cursos acadèmics complerts (120 ECTS) després d’haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses.

Requisits:
a) Haver obtingut el títol de Batxillerat en Ciències Religioses.
b) Haver freqüentat i superat els exàmens corresponents a cada disciplina.
c) Haver cursat una llengua clàssica: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS). L’alumne haurà d’escollir una llengua clàssica no cursada en el primer cicle.
d) Haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia. L’alumne haurà de presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de les dues llengües modernes. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per una prova.
e) Preparar una tesina que demostri la competència madura en relació a qualsevulla àrea del quinquenni, redactada sota la direcció d’un professor de l’Institut i degudament aprovada d’acord amb la normativa per a l’elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a discussió pública en la sessió prevista.

L’alumne caldrà que cursi durant la Llicenciatura els corresponents nombre d’ECTS de cada àrea disciplinar:

DISTRIBUCIÓ D’ECTS PER ÀREA

L’alumne haurà de cursar de forma obligatòria 46 ECTS corresponents a l’especialitat en Cristianisme Antic; el curs de preparació de Tesina (2 ECTS) i el treball de tesina que es comptabilitza en 12 ECTS.
L’alumne podrà cursar els 60 ECTS restants escollint aquelles assignatures que més li puguin interessar en el seu currículum. De forma orientativa l’INSAF recomana escollir 12 ECTS de cada Àrea (AF/AS/AD/AM/AP):

 Codi  Àrea  ECTS
 AF  Àrea de Filosofia i Ciències Humanes  12
 AS  Àrea Sagrada Escriptura  12
 AD  Àrea Teologia Dogmàtica  12
 AM  Àrea Teologia Moral  12
 AP  Àrea Teologia Pastoral  12
 AC  Àrea Cristianisme Antic  46
 T  Preparació de tesina  2
 T  Tesina  12
  TOTALS  120

Nota: L’alumne/a que vulgui podrà obtenir el reconeixement civil de l’Estat Espanyol dels estudis de segon cicle Màster en Ciències Religioses. Especialitat en Cristianisme Antic (segons Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre).

Té una durada mínima d’un curs acadèmic complert (60 ECTS) després de l’obtenció del Grau en Ciències Religioses.

Requisits:
a) Haver obtingut el títol civil de Grau en Ciències Religioses (240 ECTS).
b) Haver freqüentat un segon curs acadèmic (60 ECTS) de la Llicenciatura en Ciències Religioses i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.
c) Haver obtingut el títol de Llicenciat en Ciències Religioses.

CURS de LLICÈNCIA