Normes internes

1. Estudis

1.1. Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses

Requisits:

 1. Haver freqüentat el trienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.
 2. Haver adquirit el coneixement d’una llengua moderna, a més de la pròpia, per estar en condicions de comprendre els textos. L’alumne/a haurà de presentar a secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de la llengua moderna. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per a una prova (Vegeu apartat 7).
 3. Haver cursat una de les llengües clàssiques que s’ofereixen: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS).
 4. Al final del tercer any d’estudis l’alumne haurà de preparar i superar un examen comprensiu davant una comissió composta per tres docents. Aquest examen comprensiu consistirà, d’una banda, en l’elaboració i defensa pública d’un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument triat, i, d’altra banda, en un examen de síntesi a partir d’un temari previ preparat a l’assignatura de Seminari de Síntesi.

Nota: L’alumne que ha obtingut el títol eclesiàstic de Batxiller en Ciències Religioses (180 ECTS) i vulgui obtenir el reconeixement civil en l’Estat Espanyol dels estudis universitaris de primer cicle haurà de cursar 60 ECTS més: un curs acadèmic complert del cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses; ja que l’Estat Espanyol exigeix que els estudis universitaris de primer cicle (Grau) han de tenir 240 ECTS.

1.2. Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses. Especialitat en Cristianisme Antic.

Té una durada mínima de dos cursos acadèmics complets (120 ECTS).

Requisits:

 1. Haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses.
 2. Haver freqüentat el bienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.
 3. Haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia. L’alumne haurà de presentar a secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de les dues llengües modernes. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per a una prova (Vegeu apartat III.7).
 4. Haver cursat una segona llengües clàssiques: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS). L’alumne haurà d’escollir una de les llengües clàssiques no cursada en el primer cicle.
 5. Preparar una tesina que demostri la competència madura en relació amb qualsevulla àrea del quinquenni, redactada sota la direcció d’un professor de l’Institut i degudament aprovada d’acord amb la normativa per a l’elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a discussió pública en la sessió prevista.

2. Tipus d’alumnes

Ordinaris: són els qui es matriculen a alguna assignatura o a la totalitat de matèries d’un curs (màxim 60 ECTS) amb els requisits exigits per la legislació civil per a l’accés a estudis universitaris, i aspiren obtenir el títol de Batxillerat en Ciències Religioses o Llicenciat en Ciències Religioses – Especialització en Cristianisme antic. És necessari posseir el títol de Batxiller o altres estudis equivalents, i no s’exigeix necessàriament la selectivitat. Poden ser alumnes ordinaris els qui superin les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Invitats: són els qui es matriculen acreditant els requisits exigits per la legislació civil pel que fa a l’accés als estudis universitaris, però no aspiren a obtenir cap grau acadèmic dels que atorga l’Institut. En assistir i superar les proves corresponents, l’Institut els podrà certificar els cursos per a un eventual reconeixement d’aquests en un altre Institut, centre universitari, o per a l’obtenció de la DECA que capacita per a l’ensenyament de la Religió Catòlica.

Extraordinaris: són els qui, mancats dels requisits exigits per la legislació civil, pel que fa a les condicions d’accés a estudis universitaris, o bé sense aspirar a cap grau acadèmic, no obstant volen assistir als estudis previstos per l’Institut per a la consecució de simples certificats d’assistència.

Oients: són aquells que, no volent aconseguir cap grau acadèmic en l’Institut, desitgen freqüentar algun curs per  obtenir-ne el corresponent certificat d’assistència.

Podran inscriure’s com a alumnes extraordinaris i/o oients aquelles persones que tinguin una preparació adequada per a seguir amb profit els estudis i siguin acceptades pel Director, prèvia verificació, si així s’escau, de les seves capacitats.

3. Matrícula

Les matrícules es podran formalitzar a la secretaria de l’Institut o també via web, omplint el formulari de matriculació que hi ha a la pàgina web (www.insaf.cat), dintre del període de matriculació establert en el calendari de curs.
La formalització de la matrícula serà efectiva quan es presenti a Secretaria el full de matricula degudament complimentat, s’hagin satisfet les taxes corresponents i lliurat la documentació necessària.
Un cop formalitzada la matrícula els alumnes podran modificar-la dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre. Durant aquests mateix període, tot/a alumne/a que vulgui retirar la seva sol·licitud de matriculació d’una o més assignatures, ho haurà de comunicar per escrit a la Secretaria de l’Institut i li seran retornades íntegres les taxes acadèmiques corresponents, exceptuant les taxes de Secretaria.
L’alumne pot matricular-se a un màxim de 60 ECTS per curs acadèmic.
Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes tindran, si s’escau, una entrevista amb el Director.

3.1. Documentació necessària per a la matriculació

a) Alumnes matriculats al centre amb anterioritat:
– Full de matrícula degudament complimentat

– Resguard d’ingrés bancari
– Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Protecció de dades

b) Alumnes ordinaris de nou ingrés:
– Full de matrícula degudament complimentat

– 1 fotografia tipus carnet
– 2 Fotocòpies i original del D.N.I., N.I.E, o passaport
– 2 Fotocòpies i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat)
– Resguard d’ingrés bancari
– Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Protecció de dades

c) Alumnes extraordinaris i oients de nou ingrés:
– Full de matrícula degudament complimentat

– 1 fotografia tipus carnet
– Fotocòpia i original del D.N.I., N.I.E, o passaport
– Resguard d’ingrés bancari
– Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Protecció de dades

d) Alumnes DECA de nou ingrés:
– Full de matrícula degudament complimentat

– 1 fotografia tipus carnet
– 2 Fotocòpies i original del D.N.I., N.I.E, o passaport
– 2 Fotocòpies compulsades del títol de Magisteri o fotocòpia + original (pels alumnes que encara estiguin cursant la carrera de Magisteri: Fotocòpia de la matrícula del curs vigent)
– Resguard d’ingrés bancari
– Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Protecció de dades

e) Alumnes invitats de nou ingrés:
– Full de matrícula degudament complimentat

– 1 fotografia tipus carnet
– Fotocòpia i original del D.N.I., N.I.E, o passaport
– Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat)
– Autorització del seu Institut d’origen per matricular-se com alumne/a invitat/da
– Resguard d’ingrés bancari
– Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Protecció de dades

3.2. Pagament de la  matrícula

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en dues quotes per cada quadrimestre:
– Primer Quadrimestre:  1a meitat abans del 19 de setembre de 2022 (abans de l’inici de les classes)  // 2a meitat abans del 2 de desembre de 2022
– Segon Quadrimestre: 1a meitat abans del 3 de febrer de 2023 (abans de l’inici de les classes) // 2a meitat abans del 24 d’abril de 2023

El retard del pagament de la matrícula en els terminis establerts suposarà un increment de 25 euros. Si l’alumne/a no ha pagat la totalitat de la matrícula abans de l’inici del període d’exàmens de la primera convocatòria perd la convocatòria; en el cas que l’alumne/a vulgui examinar-se en les convocatòries successives haurà de pagar una taxa de 50 euros. Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre, l’alumne/a pot retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o més assignatures amb el retorn íntegre de les taxes acadèmiques corresponents, excepte les taxes de Secretaria.

4.Convalidacions, adaptacions, equiparacions i reconeixements

4.1. Conceptes

Convalidació (C): és l’acte pel qual l’Institut dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs d’una Universitat o Centre Teològic, per a considerar com a superada una o vàries assignatures del currículum de Ciències Religioses, donat que el programa és coincident. Per aquesta finalitat:
1. Es demanarà que l’extensió i contingut de la matèria no sigui inferior als de l’Institut, sigui de nivell universitari i estigui qualificada amb nota acadèmica.
2. L’alumne/a haurà de presentar la proposta de convalidació per escrit, juntament amb els certificats corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS i el programa de cada assignatura.

Adaptació (A): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs superats per l’alumne en un altre Institut Superior de Ciències Religioses, per considerar com a superada una o vàries assignatures dels mateixos estudis oficials o estudis propis de l’Institut. Per aquesta finalitat, serà necessari que:
1. L’alumne/a presenti la proposta d’adaptació per escrit, juntament amb els certificats corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS.
2. S’adaptaran les matèries dels estudis de Batxillerat en Ciències Religioses si aquestes figuren en el programa de l’Institut; en cas contrari, podran ser convalidades. En canvi, les matèries de la Llicenciatura en Ciències Religioses, atenent a les diverses especialitzacions dels Instituts, només podran ser adaptades aquelles matèries que coincideixin en ambdós programes; i s’acceptaran convalidacions d’altres matèries tan sols per a omplir l’optativitat pròpia dels estudis de Llicenciatura.

Equiparació (E): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials propis del mateix Institut segons un pla d’estudis que s’hagi extingit, per considerar com a superada una o vàries assignatures del pla d’estudis nou dels mateixos estudis propis de primer o segon cicle. Aquesta equiparació s’efectuarà tan sols amb aquells alumnes que desitgin obtenir un grau acadèmic.

Reconeixement (R): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a les assignatures o cursos optatius considerats com a crèdits de lliure elecció i cursats fora de l’Institut. Tan sols es reconeixeran aquelles assignatures o matèries ja previstes en el programa de l’Institut i reconegudes dins l’apartat de crèdits de lliure elecció.

4.2. Normativa

L’alumne/a que desitgi que li sigui convalidada/adaptada/equiparada o reconeguda alguna assignatura per haver-la cursat en alguna Facultat o Institut Superior, haurà de presentar la corresponent sol·licitud a Secretaria en qualsevol període de matriculació. Les sol·licituds nos seran admeses fora dels períodes de matriculació.
Per sol·licitar les convalidacions o reconeixements, caldrà lliurar a la Secretaria de l’Institut, durant el període establert, la documentació següent:

– Instància de sol·licitud de convalidacions degudament complimentada
– Certificats que acreditin els estudis fets, on constin les hores lectives o crèdits per assignatura amb les qualificacions corresponents
– Els programes compulsats de les assignatures cursades.

Un cop aportada tota la documentació, el Director de l’Institut i/o el Cap d’Estudis resoldrà les sol·licituds i comunicarà la seva decisió.
Quan l’alumne/a hagi presentat la sol·licitud de convalidació o reconeixement no es podrà matricular de cap assignatura de la qual hagi demanat convalidació o reconeixement. Una vegada estudiada la sol·licitud i comunicada la resolució, podrà matricular les convalidacions/reconeixements o, si la petició de convalidació/reconeixement és denegada, podrà fer una ampliació de matrícula.
Les convalidacions o reconeixements no tindran efecte fins que no s’hagin pagat les taxes corresponents.
La nota acadèmica que figurarà en l’expedient acadèmic així com en el Suplement del títol serà la mateixa que en l’expedient de procedència (cf. Reial Decret 1044/2003 d’1 d’agost).

5. Assistència a classe

L’assistència a classe és obligatòria. Per a poder ser admesos als exàmens, cal que l’estudiant hagi seguit les lliçons amb una assistència no inferior als dos terços de les hores presencials previstes en cada disciplina.
Un cop l’alumne/a ha superat el marge d’un terç d’absències de les hores presencials de l’assignatura perdrà l’escolaritat que no podrà recuperar en cap cas i, conseqüentment, perdrà el dret a examen.

6. Exàmens

En cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’exàmens: febrer o juny i setembre. Els alumnes ordinaris que han complert l’escolaritat exigida per a cada matèria tenen dret a quatre convocatòries d’examen. La primera forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). Les altres tres convocatòries exigiran inscripció prèvia i es realitzaran al setembre de l’any de docència (la segona), i en dues de les convocatòries oficials en el termini de dos anys (tercera i quarta). La tercera i quarta convocatòries, pel fet d’efectuar-se en un any diferent del de la docència, caldrà abonar una taxa. Esgotades les quatre convocatòries, l’alumne s’haurà de matricular de nou i repetir l’escolaritat.

7. Llengües modernes

Són un dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat i de la Llicenciatura en Ciències Religioses. Per això, serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 (nivell de llengua moderna habitual en els centres universitaris catalans).
Les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell de coneixement de la llengua moderna podran ser:

 1. Presentació al Director/Cap d’Estudis d’una certificació reconeguda externa que s’ajusti al nivell B1. El Director/Cap d’Estudis valorarà i resoldrà l’acceptació d’aquesta certificació.
 2. Superació d’una prova específica de coneixements de llengua moderna que l’Institut convocarà el segon quadrimestre cada curs acadèmic.

Examen de llengües modernes:

La matrícula a les proves caldrà fer-la a la Secretaria del centre segons el calendari establert, ja sigui personalment o bé a través del web de l’Institut indicant l’idioma del qual es pensa examinar. Caldrà abonar la taxa corresponent en concepte de drets d’examen.
L’examen tindrà dues parts: a) Per escrit: traducció d’un text teològic i resposta a unes preguntes de comprensió en la llengua escollida; b) Part oral: conversa de nivell bàsic amb un professor en la llengua escollida.
L’avaluació de l’examen serà APTE o NO APTE, i només tindrà validesa per a superar les condicions requerides en els Estudis de Ciències Religioses del nostre Institut. En cas de suspendre la prova, l’alumne/a tindrà una segona i última convocatòria el curs següent o bé podrà presentar una certificació externa.