Tramitació títol DECA Educació Secundària i Batxillerat

A partir del 3 de gener de 2022 el títol de la DECA es podrà sol·licitar únicament en línia directament a la Conferencia Episcopal Española, i la seva emissió es farà en format digital.

Els tràmits s’han de fer a la pàgina web de Conferencia Episcopal Española: https://www.conferenciaepiscopal.es/deca/

Documentació necessària:

  1. PDF del títol eclesiàstic (Baccalaureautus in Theologia o Diplomat / Baccalaureautus in Scientiis Religiosis; Licentiatus in Theologia o Licentiatus in Scientiis Religiosis; Doctor in Theologia).
  2. PDF del títol civil universitari.
  3. PDF de la certificació acadèmica dels 18 ECTS de les matèries de «Pedagogia i Didàctica de l’Ensenyament Religiós Escolar» corresponents a les assignatures de DECA de Secundària i Batxillerat (Sol·licitar expedició de certificat a Secretaria de l’Institut).
  4. Declaració responsable degudament complimentada i signada (s’hi accedeix des del formulari online del web de la Conferencia Episcopal Española)
  5. PDF justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: «DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol»)
  6. PDF del DNI/NIE o Passaport
  7. Formulari de sol·licitud degudament complimentat.

 

 

 

 

Actualització: Gener 2022


El certificat acadèmic el podeu sol·licitar a la Secretaria de l’Institut mitjançant la presentació del document corresponent (podeu descarregar-lo en aquesta mateixa secció). Cal tenir present que els certificats han d’estar degudament revisats i signats. Això vol dir que la seva tramitació NO serà immediata. En cas que necessiteu aquesta documentació per a una data concreta, caldrà sol·licitar-la amb un mínim d’antel·lació.