Batxillerat en Ciències Religioses

Els estudis del primer cicle condueixen a l’obtenció del títol de Baccalaureatus in Scientiis Religiosis / Batxillerat en Ciències Religioses.
Té una durada mínima de tres cursos acadèmics complets (180 ECTS): (Pla d’estudis Batxillerat)

Requisits:

a) Haver freqüentat el trienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina.
b) Haver adquirit el coneixement de d’una llengua moderna a més de la pròpia, per estar en condicions de comprendre els textos. L’alumne haurà de presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de la llengua moderna. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per a una prova.
c) Haver cursat una llengua clàssica: Llatí Cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS).
d) Al final del tercer any d’estudis l’alumne haurà de preparar i superar un examen comprensiu davant una comissió composta per tres docents. Aquest examen comprensiu consistirà, d’una banda, en l’elaboració i defensa pública d’un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument triat, i, d’altra banda, en un examen de síntesi a partir d’un temari previ preparat a l’assignatura de Seminari de Síntesi.

Nota: L’alumne/a que ha obtingut el títol eclesiàstic de Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS) i vulgui obtenir el reconeixement civil per l’Estat Espanyol dels estudis universitaris de primer cicle haurà de cursar 60 ECTS més: un curs acadèmic complert del cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses; ja que l’Estat Espanyol exigeix que els estudis universitaris de Grau (primer cicle) han de tenir 240 ECTS. D’aquesta manera podrà obtenir el títol de Grau en Ciències Religioses (Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre).

PRIMER CURS (60 ECTS) SEGON CURS (60 ECTS) TERCER CURS (60 ECTS)