Convalidacions i reconeixements

Convalidacions, adaptacions i equiparacions

Convalidació (C): és l’acte pel qual l’Institut dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs d’una Universitat o Centre Teològic, per a considerar com a superada una o vàries assignatures del currículum de Ciències Religioses, donat que el programa és coincident. Per aquesta finalitat:
1. Es demanarà que l’extensió i contingut de la matèria no sigui inferior als de l’Institut, sigui de nivell universitari i estigui qualificada amb nota acadèmica.
2. L’alumne haurà de presentar la proposta de convalidació per escrit, juntament amb els certificats corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS i el programa de cada assignatura.

Adaptació (A): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs superats per l’alumne en un altre Institut Superior de Ciències Religioses, per considerar com a superada una o vàries assignatures dels mateixos estudis oficials o estudis propis de l’Institut. Per aquesta finalitat, serà necessari que:
1. L’alumne presenti la proposta d’adaptació per escrit, juntament amb els certificats corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS.
2. S’adaptaran les matèries dels estudis de Batxillerat en Ciències Religioses si aquestes figuren en el programa de l’Institut; en cas contrari, podran ser convalidades. En canvi, les matèries de la Llicenciatura en Ciències Religioses, atenent a les diverses especialitzacions dels Instituts, només podran ser adaptades aquelles matèries que coincideixin en ambdós programes; i s’acceptaran convalidacions d’altres matèries tan sols per a omplir l’optativitat pròpia dels estudis de Llicenciatura.

Equiparació (E): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials propis del mateix Institut segons un pla d’estudis que s’hagi extingit, per considerar com a superada una o vàries assignatures del pla d’estudis nou dels mateixos estudis propis de primer o segon cicle. Aquesta equiparació s’efectuarà tan sols amb aquells alumnes que desitgin obtenir un grau acadèmic.

Reconeixement (R): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a les assignatures o cursos optatius considerats com a crèdits de lliure elecció i cursats fora de l’Institut. Tan sols es reconeixeran aquelles assignatures o matèries ja previstes en el programa de l’Institut i reconegudes dins l’apartat de crèdits de lliure elecció.


Tràmits

L’alumne/a que desitgi que li sigui convalidada/adaptada/equiparada o reconeguda alguna/es assignatura/es per haver-la cursat en alguna Facultat o Institut Superior, haurà de presentar la corresponent sol·licitud a Secretaria en qualsevol període de matriculació. Les sol·licituds no seran admeses fora dels períodes de matriculació. Per sol·licitar les convalidacions o reconeixements, caldrà lliurar a la Secretaria de l’Institut, durant el període establert, la documentació següent:
– Instància de sol·licitud de convalidacions degudament complimentada (Descarregar instància).
– Certificats que acreditin els estudis fets, on constin les hores lectives o crèdits per assignatura amb les qualificacions corresponents.
– Els programes compulsats de les assignatures cursades.

Un cop aportada tota la documentació, el Director de l’Institut i/o el Cap d’Estudis resoldrà les sol·licituds i comunicarà la seva decisió.
Quan l’alumne/a hagi presentat la sol·licitud de convalidació o reconeixement no es podrà matricular de cap assignatura de la qual hagi demanat convalidació o reconeixement. Una vegada estudiada la sol·licitud i comunicada la resolució, podrà matricular les convalidacions/reconeixements o, si la petició de convalidació/reconeixement és denegada, podrà fer una ampliació de matrícula.
Les convalidacions o reconeixements no tindran efecte fins que no s’hagin cursat tots els tràmits administratius i pagat les taxes corresponents.
La nota acadèmica que figurarà en l’expedient acadèmic així com en el Suplement del títol serà la mateixa que en l’expedient de procedència (cf. Reial Decret 1044/2003 d’1 d’agost).