Tramitació títol Grau i Llicenciatura/Màster

Batxillerat en Ciències Religioses (Títol eclesiàstic)

Una vegada assolits tots els requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses  s’expedirà un títol que així ho acrediti. Serà necessari que l’alumne/a ompli la sol·licitud corresponent i la presenti a la Secretaria de l’Insitut juntament al el resguard de pagament de les taxes corresponents.


Itinerari per tramitar un títol de Grau o Màster a l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià),

Informació:
Segons la normativa europea vigent, les universitats han de lliurar als alumnes que han finalitzat els estudis dos documents:

 – Un títol (Diploma)
 – Un suplement al títol (SET) (un document on figura el títol rebut, assignatures, pla d’estudis, etc.)

L’itinerari complet per rebre i autentificar els títols consta de 3 etapes:

1a etapa: Petició del títol i del suplement al títol

Cal seguir els següents passos:

 • Omplir la sol·licitud del títol (descarregar-la o demanar a la Secretaria de l’Institut)
 • Verificació per part de la Secretaria que s’han completat els estudis. Revisat l’expedient, la Secretaria confirma per correu electrònic a l’alumne/a la finalització dels estudis i li indica la taxa a pagar segons el títol sol·licitat
 • Lliurar el resguard de pagament bancari a la Secretaria
 • Tot seguit, l’Institut expedirà el SET i sol·licitarà a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) la seva signatura i l’expedició del títol (diploma). També s’expedirà un certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes.

2a etapa: Lliurament del Diploma i de la documentació final a l’alumne/a

Una vegada la FTC expedeixi i retorni tota la documentació sol·licitada, l’Institut es posarà en contacte amb l’alumne/a per lliurar-li la següent documentació:

 • Original del títol (Diploma)
 • Original del Suplement Europeu del Títol (SET)
 • Fotocòpia compulsada del títol (necessari per a la validació eclesiàstica)
 • Fotocòpia compulsada del suplement al títol (SET) (necessari per a la validació eclesiàstica)

3a etapa: Validació eclesiàstica i civil del títol

Aquesta etapa l’haurà de realitzar el propi alumne/a.

Cal fer una primera gestió amb la Conferencia Episcopal Española per validar el títol eclesiàsticament. Un cop obtingut això cal fer una segona gestió per validar el títol civilment.

1. Diligenciat del títol eclesiàstic a la Conferencia Episcopal Española
Aquí trobareu tota la informació necessària per fer aquesta validació:

Diligenciat per a l’homologació de Títols EEES (Procés de Bolonya) que vinguin acompanyats del SET (Suplement Europeu al Títol, en ECTS), segons RD 1619/2011, de 16 de novembre i el RD 477/2013, de 21 de juny:

 • Títol original o certificat de sol·licitud del títol (original o fotocòpia compulsada)
 • Suplement Europeu al Títol (SET) (original o fotocòpia compulsada)
 • Fotocòpia de las proves de selectivitat o de accés a la Universitat o del títol pel qual es va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment)
 • Fotocòpia del DNI o Passaport
 • Justificant de l’abonament de las taxes de diligenciat
 • Completar la sol·licitud (demanar a Secretaria o descarregar-la de la pàgina web de l’Institut)

Cal pagar una taxa de 30 euros a la Conferencia Episcopal Española. Transferència o ingrés Banco Santander IBAN  ES41 0049 / 5814 / 44 / 2316020709. S’ha d’indicar en el concepte: “Título Est. Ecl. i cognoms”. No s’admet abonament en efectiu.

Cal tenir en compte:

 • La documentació, preferiblement, s’ha d’enviar per correu certificat postal o missatgeria:

Conferencia Episcopal Española – Subcomisión Episcopal de Universidades
C/ Añastro, 1
28033 Madrid

 • Pel lliurament o recollida en mà de la documentació: dijous de 9h a 13h (trucar abans per confirmar al tel. 91 3439748 / 913439723 – universidades@conferenciaepiscopal.es)
 • Es prega remetre o portar la documentació completa per evitar dilacions en el diligenciat.

2. Tramitació del reconeixement civil davant Ministerio de Universidades:

Finalitzat el diligenciat del títol en la Conferència Episcopal, l’homologació del títol per al seu reconeixement civil es realitza a la Subdirección General de Títulos  (Ministerio de Universidades).

Lloc de presentació de les sol·licituds:

 La documentació es pot enviar por correu postal o missatgeria a la següent direcció:

Subdirección General de Títulos
Ministerio de Universidades
Paseo de la Castellana, nº 126
28046 MADRID – Tels.: 91.603.82.31

També és possible realitzar la validació civil a qualsevol dels Registres previstos en l’article 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (únicament els títols diligenciats pel RD 1619/2011).
Si es lliura personalment al Ministerio de Universidades (Paseo de la Castellana, nº 126), la documentació a presentar es dipositarà al Registre de la planta baixa: Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h. (Tel. 91.603.82.31).
La documentació a aportar serà (reconeixement civil RD 1619/2011):

 • Sol·licitud, on figuri, a més de la seva sol·licitud concreta, nom i cognom, DNI/NIE o Passaport, domicili a efectes de notificacions, telèfon de contacte, correu electrònic, data i signatura. Si es vol que es torni una còpia segellada de la sol·licitud, caldrà presentar també una còpia
 • Una fotocòpia del DNI/NIE o Passaport
 • Original o fotocòpia compulsada del títol eclesiàstic o certificat de sol·licitud del mateix, degudament diligenciat a la Conferencia Episcopal Española
 • Original o fotocòpia compulsada del Suplement al Títol (SET)